De volgende uitgangspunten hanteert de Stichting Independent Wheels bij de uitvoering van haar activiteiten:

- Stichting Independent Wheels richt zich primair op mindervalide personen (en/of  hun ouders of begeleiders);

- De projecten worden uitsluitend uitgevoerd om het primaire doel van de stichting zo goed te dienen;

- Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zal er alvorens een project ter hand wordt genomen, eerst de werving van
  de noodzakelijk financiële middelen plaatsvinden.

 

Overige waarden en beleid

- De Stichting Independent Wheels neemt kennis van en heeft respect voor de normen, waarden en gebruiken, die onder andere
  bij de doelgroep worden nageleefd;

- De Stichting Independent Wheels draagt zorg voor transparantie in de financiële middelen en bestedingen.
  De boekhouding van de stichting moet transparant zijn zodat donateurs, supporters, sponsors en fondsen zien hoe de
  Stichting Independent Wheels haar middelen inzet. Dit betekent bijvoorbeeld onder meer publicatie van de voortgang
  van de projecten en activiteiten op haar website, publicatie van de begroting en jaarlijks een financieel verslag inclusief
  evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen.